อาชีวภูเก็ต ยก“พรทิพย์” เป็นต้นแบบในการเรียนรู้

คุณณัฐธยาน์  ไกรโกญน์จนาถ ผู้จัดการโชว์รูม บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด  เป็นเกียรติในการต้อนรับ คณะนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต  กว่า 60 คน เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารองค์กร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์”  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับรายวิชา  และเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์จริง  เมื่อวันก่อน