เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าชายเลน คลองมุดง

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด  ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ (Southern Event Management) พร้อมด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  และ ทีมจิตอาสาหน่วยงานต่างๆ  ร่วมใจกัน ปักกล้าไม้โกงกางลงพื้นที่ป่าชายเลน ในกิจกรรม " รวมพล คนทำดี อนุรักษ์ผืนป่าชายเลน”  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ คลองมุดง และลดภาวะโลกร้อน  รักษาสมดุลของระบบนิเวศสืบไป