พรทิพย์ ต้อนรับ คณะอาจารย์ ม.เกษตรฯ ดูงาน

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เป็นเกียรติในการต้อนรับคณะอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เข้าศึกษาดูงานด้าน “การบริหารจัดการ” โดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ในองค์กร จนประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน   

ทั้งนี้คุณเสาวลักษณ์  แซ่เสี้ยว  ประชาสัมพันธ์ บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด

ให้การดูแลพร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย